Archive for Novembar, 2016

PostHeaderIcon Donacija “Human Appeal International”

Dana 22.11.2016.godine JU CSR Tešanj u saradnji sa humanitarnom organizacijom „Human appeal international“ sa sjedištem u Sarajevu izršio je podjelu kurbanskog mesa za 150 siromašnih porodica sa područja općine Tešanj.

PostHeaderIcon Donacija Maltezer

Dana 21.11.2016.godine HO MALTEZER u saradnji sa JU CSR Tešanj je donirala jednu kravu za tročlanu porodicu u mjesto Šije, općina Tešanj.Radi se o projektu gdje je nastavljena realizacija ranije dogovorenih aktivnosti.

PostHeaderIcon Modularni program edukacije za stručni kadar ustanova socijalne zaštite

Dva stručna radnika iz Centra za socijalni rad Tešanj su uključena u modularni program edukacije za stručni kadar pri centrima za socijalni rad,općinskim službama nadležnim za poslove socijalne zaštite i ustanovama socijalne zaštite iz Zeničko-dobojskog kantona.Modularni program edukacije provodi Ministarstvo za rad i socijalnu politiku ZE-DO kantona uz finansijsku podršku Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike.Obzirom na reforme koje se provode u oblasti socijalne politike ovakav vid edukacije je veoma značajan za stručni kadar ustanova.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 07.11.2016.godine,izvršena je uplata novčanih sredstava za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona, a kako slijedi :
1.Stalna novčana pomoć u obimu od 60% (kantonalni dio), za
mjesec juli 2016.godine
2.Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec
juli 2016. godine,
3. Oprema za novorođenčad za mjesec juli 2016. godine,
4. Prehrana za novorođenčad za mjesec juli 2016. godine,
5. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec juli 2016. godine.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 04. 11. 2016.godine izvršena je uplata novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec juli
2016.godine,
2.Dodatak na djecu za mjesec juni i juli 2016.godine, i
3.Civiilne žrtve rata (dio koji se finansira iz budžeta Kantona ) za mjeec juli 2016.

Sredstva za ostala prava još nisu doznačena a odnose se na prava nezaposlenih porodilja ,stalne socijalne pomoći i hraniteljstva.

BUDITE HUMANI