Archive for Februar, 2017

PostHeaderIcon Svjetski dan socijalne pravde

Svjetski dan socijalne pravde (World Day of Social Justice) obilježava se 20. februara nakon jednoglasnog odobrenja 192 članice Ujedinjenih naroda donesenog na Generalnoj skupštini u studenome 2007.

Skupština UN-a prepoznala je “potrebu ujedinjavanja snaga međunarodne zajednice za iskorjenjivanje siromaštva, kako bi porasla zaposlenost i dostojanstvo rada, jednaka mogućnost i pristup blagostanju i pravdi za sve muškarce i žene.”

I Međunarodna organizacija rada (MOR) u junu 2008. godine u Ženevi usvojila je Deklaraciju MOR-a o socijalnoj pravdi za pravednu globalizaciju. Deklaracija stavlja punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad u središte gospodarskih i socijalnih prilika te afirmira četiri strateška cilja MOR-a: -promoviranje zaposlenosti stvaranjem održivog institucionalnog i privrednog okruženja,
-razvoj i jačanje mjera socijalne zaštite,
-promoviranje socijalnog dijaloga i tripartizma,
-poštivanje temeljnih načela i prava na rad.

Svrha obilježavanja Svjetskog dana socijalne pravde je preuzimanje odgovornosti za ostvarenje “društva za sve”, kako je zabilježeno u rezoluciji kojom se uspostavlja Svjetski dan socijalne pravde. Plan aktivnosti za promociju socijalne pravde treba se ostvarivati na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Također, treba promicati jednakosti u plaćama, dostupnosti sredstava i iste mogućnosti između osobe i osobe, muškarca i žene.

PostHeaderIcon JAVNA LICITACIJA

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora o prodaji osnovnih sredstava broj:01-01.4-326.2/16 od 22.11.2016.godine, direktor JU Centar za socijalni rad Tešanj oglašava

J A V N U  L I C I T A C I J U

I
Za prodaju osnovnog sredstva : Putničko vozilo „Opel-Corsa“, godina proizvodnje 1996, u voznom stanju, snaga motora 33 KW, registarskih oznaka K89-A-014, registrovano do 26.02.2017.godine.

II
Javna licitacija obavit će se se dana 17.02.2017.godine (petak) u prostorijama JU Centra za socijalni rad Tešanj sa početkom u 14,00 sati.

III
Početna cijena predmeta licitacije iznosi 1.000,00 KM.
PDV snosi kupac i isti nije uračunat u cijenu.

IV
Predmet licitacije prodaje se u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije za materijalne nedostatke.
V
Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana lica (osim zaposlenika Centra i članova njihovih porodica) koja na blagajni Centra polože kauciju u iznosu od 10% početne cijene predmeta licitacije i dokaz o tom predoče Komisiji prije početka licitacije.

VI
Kaucija će po završetku licitacije biti vraćena svim učesnicima, osim najboljem ponuđaču koji će pravo na povrat kaucije izgubiti, ukoliko u roku od 3 (tri) radna dana ne izvrši uplatu za licitirano vozilo.

VII
Preuzimanje kupljenog vozila kupac može izvršiti tek po uplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene postignute na licitaciji i potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

VIII
Predmet licitacije može se pogledat svakim radnim danom od 07 do 15 sati ispred Centra za socijalni rad.

Broj:02-06.1-26.3/17.

DIREKTOR: Sabrija Kavazović, dipl.scr.

Datum:07.02.2017.godine.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 06.02.2017.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

1. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec oktobar 2016. godine.
2. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec oktobar 2016. godine,
3. Oprema za novorođenčad za mjesec oktobar 2016. godine,
4. Prehrana za novorođenčad za mjesec oktobar 2016. godine,
5. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec oktobar 2016. godine.
6.Dodatak na djecu za mjesec oktobar 2016.godine.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 03.02.2017.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

1. Naknada umjesto plaće za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec oktobar 2016.godine,

2. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec oktobar 2016.godine (kantonalni dio).

Za ostala prava iz socijalne zaštite ,planirane su isplate u slijedećoj sedmici.

BUDITE HUMANI