Archive for Mart, 2017

PostHeaderIcon „Pravda za svako dijete“

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u cilju jačanja/osposobljavanja kapaciteta stručnih osoba organa starateljstva u primjeni odgojnih preporuka izrečenih prema maloljetnicima, uz saradnju i podršku ostvarenu u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ s UNICEF-om BiH i organzacijom Save the Children i predstavnicima Vlade Brčko distrikta BiH, u januaru 2017. godine provelo edukaciju određenog broja stručnih osoba organa starateljstva u oblasti vođenja postupka posredovanja/medijacije u krivičnom postupku.

Edukacija je realizirana koristeći dobru praksu iz Hrvatske i usvojene planove i programe u okviru Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH za sticanje dodatnih znanja i vještina za vođenje postupka posredovanja i primjeni odgojnih preporuka i njihovog izvršenja. Cilj edukacije je obuka i osposobljavanje određenog broja uposlenika centara za socijalni rad kako bi bili spremni da dalje prenose znanje drugim profesionalcima u ovoj oblasti i provode postupak posredovanja/medijacije u praksi.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 06. 03.2017.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec novembar 2016.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec novembar 2016. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec novembar 2016. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec novembar 2016. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec novembar 2016. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec novembar 2016. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec novembar 2016.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec novembar
2016.godine (kantonalni dio)

BUDITE HUMANI