Archive for Juni, 2018

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.06.2018.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec februar 2018.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec februar 2018. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec februar 2018. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec februar 2018. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec februar 2018. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec februar 2018. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec februar 2018.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec februar
2018.godine (kantonalni dio)

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

JU Centar za socijalni rad obavještava bračne partnere sa područja općine Tešanj, koji su u 2017. i 2018. godini prošli postupak vantjelesne oplodnje da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za sufinansiranje troškova medicinskih usluga vantjelesne oplodnje.
Novčana pomoć će se dodjeljivati po redoslijedu primljenih zahtjeva a do utroška sredstava obezbjeđenih Budžetom općine Tešanj, a u skladu sa općinskim Pravilnikom o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova medicinskih usluga vantjelesne oplodnje.

PRILOG: Obrazac zahtjeva

Tešanj;04.06.2018.godine

D I R E K T O R

Sabrija Kavazović dipl.scr.

BUDITE HUMANI