Archive for Septembar, 2018

PostHeaderIcon KONKURS

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Općina Tešanj
JU Centar za socijalni rad Tešanj

Na osnovu člana 37. Pravila JU Centra za socijalni rad Tešanj broj:01-35-239/04 od 11.10.2004. godine, člana 4. Pravilnika o radu JU Centra za socijalni rad Tešanj, direktor JU Centra za socijalni rad Tešanj, raspisuje

KONKURS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Diplomirani socijalni radnik…………………1 izvršilac na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci

Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uslove:

-VSS, Fakultet političkih nauka – smijer socijalni rad,
-jedna godina radnog iskustva i
-položen stručni ispit ili ispit općeg znanja.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti orginalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:
– prijavu na Konkurs koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,
– dokaz o stručnoj spremi,
– dokaz o radnom iskustvu,
– dokaz o položenom stručnom ispitu ili ispitu općeg znanja,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se razgovor i provjera znanja pismeno i usmeno. O vremenu testiranja prijavljeni kandidati bit će naknadno obaviješteni.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije zaključenja ugovora o radu.

Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se lično ili preporučeno poštom na adresu : JU Centar za socijalni rad Tešanj, ul.Kralja Tvrtka 10, sa naznakom „za konkursnu komisiju“.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Direktor Sabrija Kavazović dipl.scr.

Broj: 02-05.1-253.2/18
Datum:14.09.2018.godine.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E – Dječiji doplatak

Javna Ustanova Centar za socijalni rad Tešanj obavještava korisnike prava na dječiji dodatak da je u toku redovna godišnja revizija korisnika prava.

Svi korisnici prava na dječiji dodatak pozivaju se da u roku od 15 dana od dana objave ovog obavještenja dostave Centru za socijalni rad Tešanj slijedeću dokumentaciju:
1.Uvjerenje o prebivalištu (CIPS-obrazac) za korisnika prava,
2.Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu koja su starija od 15.godina i
3.Dokaze o primanjima članova porodice i to:
a) tri zadnje platne liste za zaposlene članove porodice,
b) uvjerenje s Biro-a za nezaposlene članove porodice ili ovjerena kopija zdravstvene knjižice za lica koja se ne nalaze na evidenciji Biro-a,
c) ček od penzije za penzionisane članove porodice.

Korisnicima koji se u navedenom roku ne odazovu reviziji obustavit će se dalja isplata dječijeg dodatka.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.09.2018.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec maj 2018.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec maj 2018. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec maj 2018. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec maj 2018. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec maj 2018. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec maj 2018. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec maj 2018.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec maj
2018.godine (kantonalni dio)

BUDITE HUMANI