PostHeaderIcon KONKURS

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Općina Tešanj
JU Centar za socijalni rad Tešanj

Na osnovu člana 37. Pravila JU Centra za socijalni rad Tešanj broj:01-35-239/04 od 11.10.2004. godine, člana 4. Pravilnika o radu JU Centra za socijalni rad Tešanj, direktor JU Centra za socijalni rad Tešanj, raspisuje

KONKURS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Diplomirani socijalni radnik…………………1 izvršilac na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci

Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uslove:

-VSS, Fakultet političkih nauka – smijer socijalni rad,
-jedna godina radnog iskustva i
-položen stručni ispit ili ispit općeg znanja.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti orginalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:
– prijavu na Konkurs koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,
– dokaz o stručnoj spremi,
– dokaz o radnom iskustvu,
– dokaz o položenom stručnom ispitu ili ispitu općeg znanja,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se razgovor i provjera znanja pismeno i usmeno. O vremenu testiranja prijavljeni kandidati bit će naknadno obaviješteni.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije zaključenja ugovora o radu.

Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se lično ili preporučeno poštom na adresu : JU Centar za socijalni rad Tešanj, ul.Kralja Tvrtka 10, sa naznakom „za konkursnu komisiju“.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Direktor Sabrija Kavazović dipl.scr.

Broj: 02-05.1-253.2/18
Datum:14.09.2018.godine.

Comments are closed.

BUDITE HUMANI