Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama (“Sl. R BiH” br. 6/92 i 13/94) člana 48. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom (“Sl. novine FBiH” br. 36/99), a u skladu 1. i 14. Odluke o preuzimanju prava osnivača prema JU Centru za socijalni rad Tešanj (“Sl. glasnik općine Tešanj br. 2/96), Upravni odbor JU Centra za socijalni rad Tešanj na sjednici održanoj dana 11.10.2004. godine d o n o s i

P R A V I L A
JU Centra za socijalni rad
T e š a n j

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Osnovni opšti akt JU Centra za socijalni rad Tešanj (u daljnjem tekstu Centar) su Pravila Centra.
Centar može imati i druge opšte akte, u skladu sa Zakonom, kolektivnim ugovorom i Pravilima Centra.

Član 2.

Pravila Centra sadrže odredbe o: nazivu i sjedištu ustanove, Osnivaču Ustanove, obavezama Ustanove prema Osnivaču, djelatnost Ustanove i načinu i uslovima obavljanja te djelatnosti, odnosu prema korisnicima usluga, statusnim promjenama, načinu raspolaganja sredstvima za rad, broju članova Upravnog odbora, imenovanju i razrješenju direktora, drugim organima Ustanove i njihovim pravima, obavezama, odgovornostima, uslovima i načinima njihovog izbora i razrješenja, opštim aktima koji se donose u Ustanovi i načinu njihovog donošenja, licima ovlaštenim da pored direktora zastupaju Ustanovu i njihovim ovlaštenjima i odgovornostima, načinu ostvarivanja javnosti rada, drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i druge odredbe od značaja za rad Ustanove i za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti radnika Ustanove.

Član 3.

Radnici Centra ostvaruju svoja prava u Ustanovi u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovoromi Pravilima Centra.

II PRAVNI POLOŽAJ CENTRA

Član 4.

Centar za socijalni rad Tešanj je pravni sljedbenik RO Centar za socijalni rad i zaštitu predškolskog uzrasta Tešanj u svim pravima, obavezama i odgovornostima.

Član 5.

Centar je upisan u sudski registar kod Višeg suda u Doboju sa sjedištem u Tešnju na registarskom ulošku br. 1-14 o čemu je izdato rješenje br. US/1-2/96 od 12.04.1996. godine.

Član 6.

Centar ima svojstvo pravnog lica.

III NAZIV I SJEDIŠTE

Član 7.

Naziv Ustanove je: JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TEŠANJ
Sjedište Ustanove je u Tešnju Ul. Kralja Tvrtka bb.

IV PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 8.

Centar se,  u pravnom prometu i poslovanju, služi sa dva pečata. U svom radu Centar koristi jedan veliki pečat prečnika 35mm i jedan mali pečat prečnika 20mm. I na većem i na manjem pečatu utisnut je istovjetan tekst latinicom i glasi:

“BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA, JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TEŠANJ”, u koncentričnim krugovima sa grbom Zeničko-dobojskog kantona u sredini kruga.

Pored pečata Centar se u svom radu koristi i pečatom s tekstom: “Centar za socijalni rad Tešanj” dimenzija 30x60mm, “Arhivska građa” 70x23mm, “Rješenje je pravosnažno” 55x23mm, “Poštarina plaćena” 35x5mm.

V ZASTUPANJE  I PREDSTAVLJANJE CENTRA

Član  9.

Centar zastupa i predstavlja direktor bez ograničenja, ovlašćen i odgovoran je za zakonitost rada Centra.
Direktora Centra u odsutnosti, na osnovu njegovog ovlašćenja zamjenjuje pomoćnik direktora.
Direktor može pismenim ponomočjem ovlastiti i drugog radnika Centra da u pojedinim poslovima zastupa i predstavlja Centar.
Sadržinu i obim punomočja određuje direktor.
Punomoćnik može zastupati Centar samo u granicama ovlašćenja.

VI DJELATNOST CENTRA

Član 10.

Ustanova djeluje kao javna ustanova u državnoj svojini koja pruža usluge kojima se u cjelini ili djelimično zadovoljavaju socijalne i druge potrebe korisnika socijalne zaštite. One se osnivaju radi određenih kategorija korisnika socijalne zaštite i obavljanja stručnih i drugih poslova socijalne zaštite, a u skladu sa Porodičnim zakonom, Federalnim zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodica sa djecom te odlukom osnivača, u  djelatnostima

 • socijalna sigurnost
 • socijalna zaštita
 • dječija zaštita
 • zbrinjavanje socijalno ugroženih porodica u socijalnom naselju “LOGOBARE” i drugimvidovima zbrinjavanja u adekvatnim ustanovama i kolektivnim naseljima.
 • prihvata djece i samohranih majki sa djecom u Prihvatnoj stanici koja se nađu u skitnji, najviše tri dana,
 • organa starateljstva sa javnim i ovlašćenjima i
 • ostali poslovi u skladu sa Zakonom ili odlukom osnivača.

Član 11.

Centar ne može mijenjati djelatnost bez saglasnosti osnivača.

Član 12.

Stručni rad Centra odvija se kroz službu za socijalnu zaštitu, Stručni tim i komisije, i u ostvarivanju stručnog rada Centar djeluje samostalno.
Stručni tim čine stručni radnici Centra, direktor, a po potrebi i vanjski saradnici iz oblasti koja se rješava.
Stručni tim je formiran Odlukom direktora Centra br. 01-35-175/04 od 17.08.2004. godine.

Član 13.

Djelatnost Centra je od posebnog društvenog interesa.

VII IMOVINA, SREDSTVA i POSLOVNE KNJIGE

Član 14.

Centar planira svoj rad i poslovanje godišnjim programom djelatnosti.
Radi uspješnije realizacije konkretnih zadataka mogu se donositi i operativni planovi za kraći period.
Godišnji program djelatnosti i planove Centra, utvrđuje Upravni odbor Centra, koji je odgovoran za njihovo ostvarenje.

Član 15.

Visina potrebnih sredstava za rad i obavljanje djelatnosti, utvrđuje se na osnovu plana razvoja djelatnosti i programa (FINANSIJSKOG) djelovanja Centra, u skladu sa materijalnim i drugim uslovima i mogućnostima Osnivača.

Član 16.

Centar je za svoj rad odgovoran Osnivaču, a i u odnosu prema trećim licima u skladu sa pozitivnim propisima.

Član 17.

Višak prihoda nad rashodima Centar koristi za obnavljanje i razvoj djelatnosti.

Član 18.

Centar je odgovoran za svoje obaveze sredstvima sa kojima raspolaže.
Osnivač je supsidijarno odgovoran za obaveze Centra.

Član 19.

Sredstva centra čine:

a) stalna sredstva,

 • stalna sredstva u obliku stvari
 • stalna sredstva u obliku prava i dugoročnih razgraničenja
 • dugoročna finansiska ulaganja

b) obrtna sredstva:

 • kratkoročna potraživanja i razgraničenja
 • kratkoročna finansiska ulaganja
 • gotovina i ekvivalenti gotovine

Član 20.

Imovinu Centra čine vlastita sredstva odnosno skup imovinskih prava koje Centar ima.

Član 21.

Ustanova stiče i pribavlja finansiska sretstva:

 • ulaganjem osnivača iz Budžeta,
 • ulaganjem iz Budžeta kantona,
 • iz rezultata poslovanja,
 • namjenskim dotacijama,
 • na druge načine u skladu sa zakonskim propisima.

Član 22.

U centru se vode osnovne poslovne knjige (glavna knjiga i dnevnik), pomoćne knjige (analitička evidencija) i druge poslovne knjige.

Član 23.

Poslovne knjige se vode u skladu sa zakonom, Kodeksom računovodstvenih načela i Računovodstvenim standardima.

Član 24.

Na osnovu  evidencija iz poslovnih knjiga sastavljaju se polugodišnji i godišnji iskazi:

1. bilans stanja
2. bilans uspjeha

Član 25.

Dobitak je razlika između prihoda i rashoda u obračunskom periodu kad su prihodi veći.
Neto dobitak ili čisti dobitak je dobitak koji se umanjuje za dadžbine, koje pravno lice plaća i nadoknađuje iz dobitka.

Član 26.

Neto dobitak se raspoređuje na dio po osnovu rada i dio po osnovu kapitala.
Raspodjela dijela dobitka na dio po osnovi rada vrši se za učešće zaposlenih u dobitku.
Raspodjela dijela neto dobitka na dio po osnovu kaptitala vrši se za:

 • povećanje kapitala,
 • povećanje uloga,
 • stvaranje rezervi,
 • naknade ulagačima.

Neraspoređeni dobitak unosi se u pasivu bilansa.

Član 27.

Ukoliko se iskaže gubitak (rashodi veći od prihoda) njegovo raspoređivanje se vrši na teret rezervi, neraspoređenog dobitka i nominiranog kapitala.

VIII ORGAN CENTRA

1. Organi upravljanja

Član 28.

Organ  upravljanja u Centru je Upravni odbor.

Član 29.

Upravni odbor Centra broji 3 (tri) člana.
Predsjednika i članove Upravnog odbora Centra imenuje na osnovu konkursa u ime Osnivača izvršni organ Općine Tešanj, a i razrješava.
Upravni odbor Centra imenuje se:

 • dva čana iz drugih organizacija i institucija
 • jedan član iz reda stručnih radnika zaposlenih u Centru.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine i mogu biti ponovno imenovani.
Direktor Centra ne može biti član Upravnog odbora.
Način rada Upravnog odbora JU Centra za socijalni rad Tešanj regulisan je Poslovnikom o radu Upravnog odbora JU Centra za socijlani rad Tešanj.

Član 30.

Osnivač, odnosno izvršni organ Općine može razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora i prije vremena za koji je imenovan, ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad Centra, na njegov lični zahtjev i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Član 31.

Upravni odbor obavlja slijedeće poslove:

 • donosi Pravila,
 • imenuje i razrješava direktora,
 • utvrđuje planove rada i razvoja,
 • utvrđuje godišnji program rada,
 • donosi finansiski plan i usvaja godišnji obračun,
 • utvrđuje izvještaj o radu,
 • donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte, a u skladu sa Zakonom i Pravilima Centra,
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora JU Centra za socijalni rad,
 • odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Centar osnovan, ako Zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Centra,
 • usmjerava, kontroliše, i ocjenjuje rad direktora,
 • rješava sva pitanja odnosa sa Osnivačem,
 • odgovara Osnivaču za rezultate rada Centra,
 • odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ određen Pravilima Centra odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa,
 • podnosi Osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju Centra,
 • vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Centra.

Član 32.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova, ako Zakonom ili Poslovnikom o radu Upravnog odbora, odlučivanje o pojedinim pitanjima nije oredeđena druga kvalifikovana većina.

2. Organ rukovođenja

Član 33.

Organ rukovođenja Ustanovom je direktor.

Član 34.

Direktora Centra imenuje i razrješava Upravni odbor Centra, na osnovu javnog konkursa uz saglasnost izvršnog organa Općine.
Mandat izabranog direktora traje 4 godine.
Lice koje nije dobilo saglasnost od strane izvršnog organa Općine ne može na ponovnom konkursu biti imenovano za direktora.
Ako se ne izvrši imenovanje Centra Upravni odbor imenuje vršioca dužnosti direktora.
Izuzetno od odredaba predhodnih stavova, za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti, direktora Centra imenuje i razrješava Načelnik Općine.

Član 35.

Za direktora JU Centra za socijalni rad Tešanj može biti imenovano lice koje pored ostalih opštih uslova predviđenih Zakonom ispunjava slijedeće uslove:

 • da ima VI / VII stepen stručne spreme smjera: dipl. socijalni radnik, socijalni radnik, diplomirani pravnik, psiholog, pedagog, pedagog (psiholog – pedagog), defektolog i ostali profili društvenog smjera,
 • 5 godina radnog iskustva na istim i sličnim poslovima.

Član 36.

Ako direktor nije imenovan, Upravni odbor će bez konkursa imenovati vršioca dužnosti direktora iz reda stručnih radnika zaposlenih u Centru.
Vršilac dužnosti direkora ima sva prava i dužnosti direktora.
Vršilac dužnosti direkora može rukovoditi Centrom do imenovanja direktora, a najduže 6 (šest) mjeseci od dana njegovog imenovanja.

Član 37.

Direktor organizuje i rukovodi radom Centra, zastupa i predstavlja Centar prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Centra.
U ostvarivanju rukovođenja Centrom, direktor predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Centar osnovan, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i 0snove planova rada i razvoja, izvršava odluke Upravnog odbora, odlučuje o pravima i obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa, podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansiskom poslovanju i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Centra.
Direktor je dužan da obustavi od izvršenja opšti akt koji je u nesaglasnosti sa Ustavom ili u suprotnosti  sa Zakonom, kao i pojedinačni akt kojim se nanosi šteta Centru ili društvenoj zajednici i o tome obavjesti organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitošću rada Centra.
Direktor je naredbodavac za izvršenje finansiskog plana.
Direktor je odgovoran Upravnom odboru za rezultate rada i finansisko poslovanje Centra.

Član 38.

Upravni odbor može razriještiti direktora i prije vremena za koje je imenovan:

 • ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan i nezakonit rad Centra,
 • na lični zahtjev direktora,
 • u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom i Pravilima Centra.

Prijedlog za prijevremeno razdrješenje direktora iz alineje 1. st. 1 ovog člana može dati Osnivač, odnosno izvršni organ Općine, predsjednik odnosno član Upravnog odbora ili Nadzornog odbora.

3. Organ kontrole poslovanja

Član 39.

Organ kontrole  poslovanja u Centru je Nadzorni odbor.

Član 40.

Nadzorni odbor Centra ima 3 (tri) člana.
Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava izvršni organ Općine.
U Nadzorni odbor imenuje se:

 • jedan član iz reda finansiskih institucija koje obavljaju poslove sa posebnim ovlašćenjima,
 • jedan član iz reda privrednih organizacija,
 • jedan član iz reda zaposlenih u Centru.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuje se za vrijeme od 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno imenovani.

Član 41.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

 • analizira izvještaj o poslovanju Centra,
 • obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad,
 • pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun,
 • pregleda urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga,
 • izvještava Osnivača, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.

Član 42.

Centar može imati i drugi stručni organ u skladu sa Zakonom i Pravilima Centra.

IX OBAVLJANJE JAVNOSTI RADA

Član 43.

Radnici Centra imaju pravo da budu obavješteni o cjelokupnom radu i poslovanju Centra, njegovih organa i službi.

Član 44.

O obezbjeđenju obavještavanja radnika staraju se nadležni organ u Centru i direktor Centra.

Član 45.

Sve odluke Upravnog odbora Centra i drugih organa obavljaju se na način koji obezbjeđuju punu obavještenost svih radnika.

Član 46.

Javnost rada u poslovanju Centra ostvaruje se:

 • javnošću sjednica nadležnih organa Centra, javnošću postupaka, obaveznom davanju odgovora i podnošenju izvještaja o radu, saradnjom sa nosiocima cjelokupne socijalne zaštite i drugim organima i organizacijama, informisanje šire javnosti o radu Centra preko svojih informacija putem štampe, radija, televizije i drugih oblika informisanja.

Član 47.

U skladu sa načelom javnosti rada novinari i drugi radnici koji se bave informativnom djelatnošću imaju pravo prisustvovati sjednicama nadležnih organa Centra
Pravo prikupljanja informacija u smislu stava 1. ovog člana može se uskratiti ako se radi o pitanjima koja po propisima i opštim aktima Centra prestavljaju tajnu.
Lice koje daje podatke za informaciju odgovorno je za tačnost tih podataka.

X PROFESIONALNA I POSLOVNA TAJNA

Član 48.

Profesionalnom tajnom smatra se sve ono što stručni i drugi radnici Centra saznaju u vršenju svog poziva i čije bi iznošenje bilo štetno za Centar ili stranku koja se obraća radi zaštite.

Član 49.

Poslovnom tajnom  smatraju se one isprave i podatci čije bi saopštavanje neovlaštim licima zbog njihove prirode i značaja bili protivno interesima radnika.
Poslovnom tajnom smatraju se samo ona dokumenta i podaci koje je nadležni organ  označio poslovnom tajnom.
U hitnim slučajevima direktor je ovlašćen da na određenu ispravu ili podatak proglasi poslovnom tajnom.

Član 50.

Centar je dužan da čuva kao tajnu i podatke:

 • koje nadležan organ proglasi za poslovnu tajnu,
 • koje nadležan organ kao povjerljive saopšti Centru,
 • koji sadrže ponude za konkurs ili javno nadmetanje, do objave rezultata,
 • drugi dokumenti i podaci kao i lični i porodični podaci  o korisnicima usluga socijalnog rada koje radnici saznaju u toku rada, a čija bi saopštenja neovlaštenim licima bilo protivno interesima Centra.

Član 51.

Radnici koji rukuju tajnom  dokumentacijom i podacima dužni su  ih čuvati na bezbjednom mjestu i ne smiju ih neovlašteno davati na uvid neovlaštenim licima.
O tajnim dokumentima i podacima vodi se posebna evidencija koja se smatra povjerljivim dokumentima.

Član 52.

Povreda dužnosti čuvanja profesionalne i poslovne tajne povlači odgovornost.
Prema odgovornom radniku prmjeniće se mjere utvrđene opštim aktima u skladu sa zakonskim propisima.
Svi radnici centra su dužni čuvati profesionalnu tajnu i nakon prestanka rada u Centru.

XI NADZOR

Član 53.

Nadzor nad stručnim radom Centra obavlja Zakonom propisan organ.
Nadzor nad zakonitošću rada Centra vrši nadležni organ Federalnog ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 54.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaje da važe odredbe Pravila JU Centra za socijalni rad Tešanj br.

Član 55.

U slučaju da odredbe Pravila Centra postanu suprotne Ustavnim i zakonskim propisima do usklađivanja ili promjene Pravila Centra primjenjivaće se odredbe tih propisa.

Član 56.

Izmjene i dopune Pravila Centra vrše se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Član 57.

Objavljivanje Pravila Centra vrši se dostavljanjem radnicima na uvid.

Član 58.

Ova Pravila stupaju na snagu narednog dana od dana usvajanja od strane Upravnog odbora.

Broj: 01-35-239/04
Datum: 11.10.2004. godine

Predsjednik UO

Perčo Hilmo, sr.