Na osnovu člana 27. stav 1. alineja 6., a u vezi sa članom 3. Zakona o ustanovama (“Sl. list RBIH”, br: 6/92, 8/93, 13/94), č1ana 107. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH” br: 43/99, 32/00 i 29/03), Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecorn Zeničko-Dobojskog Kantona (“Sl. novine ZE-DO kantona” broj: 13/07), člana 31. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Tešanj, Upravni odbor Javne ustanove Centar za socijalni rad Tešanj, na 6. redovnoj sjednici, održanoj 17.03.2009. godine, donosi:

PRAVILNIK

O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZAC1JI

RADNIH MJESTA I POSLOVA JAVNE USTANOVE

CENTRA ZA SOCIJALNI RAD TEŠANJ

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i poslova Javne Ustanove Centar za socijaini rad Tešanj (u daljem tekstu: Pravilnik), utvrđuje se unutranja organizacja i sistematzacija poslova i radnih zadataka u Javne Ustanove Centar za socijalni rad Teašanj (u daljem tekstu: Centar), broj radnika sa popisorn i opisom njihovih poslova i radnih zadatakai uslova za obavijanje tih poslova u Centru, te druga pitanja od značaja za obavljanje poslova i radnih zadataka iz djelokruga Centra.

II CILJEVI, PRIINCIPI I KRITERIJI UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE

Član 2.

Unutrašnja organizacija i sistematizacija mjesta i radnih zadataka u Centru temelji se na vrsti, složenosti i obimu poslova i radnih zadataka.

Član 3.

Utvrđivanje unutršanje organizacije u Centru ima za cilj postizanje kvalitetnog i efikasnog rada i poslovanja, optimalno i racionalno korištenje radnog vrernena, sredstava za rad i dr.

Član 4.

Ovim pravilnikom u Centru se utvrđuju poslovi, radni zadaci, stručna sprema određenog zanimanja i drugi uslovi u pogledu radne sposobnosti za izvršavanje predviđenih poslova i radnih zadataka, i potreban broj izvršilaca.

III RADNI ZADACI

Član 5.

Pod određenim poslovima i radnim zadacima podrazumijevaju se skupovi radnih zadataka iz djelatnosti Centra, koji su kao stalan sadržaj rada, jednog iii više zaposlenika odgovarajućih stručnih i drugih radnih sposobnosti izdvajaju u okviru cjeline radnog procesa, ne narušavajući njegovo jedinstvo.

Član 6.

Centar vrši sve poslove i zadatke iz oblasti socijalne, dječije i porodične zaštite koji su Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom, Porodičnim zakonom i drugim propisima stavljeni u nadlenost JU Centar za socijalni rad.

Član 7.

Organizacija rada Centra i podjela poslova i radnih zadataka treba da obezbjedi:

1. Koncntraciju i grupisanje poslova prema vrsti, srodnosti i povezanosti,

2. Uspješno, zakonito i blagovremeno izvršavanje svih poslova i radnih zadataka iz djelokruga rada Centra na osnovu propisanih nadležnosti i pozitivnih zakonskih i drugih propisa,

3. Efikasno, racionalno i ekonomično obavijanje poslova i radnih zadataka, te ekonomično poslovanje i pravilno korištenje sredstava,

4. Potpuno i efikasno korištenje stručnih i drugih zaposlenika,

5. Mogćnost planiranja poslova i radnih zadataka i mjerenje rezultata rada izvršilaca zadataka,

6. Saradnja i pomoć između pojedinih izvršilaca radnih zadataka,

7. Obavljanje određenih stručnih poslova putem Stručnog tima.

8. Obavljanje i drugih poslova koji su od interesa za funkcionisanje Centra,

Član 8.

Centar obavlja poslove i radne zadatke iz utvrđenog djelokruga rada i propisanih nadležnosti putem samostalnih izvršilaca pojedinih poslova i radnih zadataka i Stručnog tima.

Član 9.

U Centru se može osnovati: savjetovalište, disciplinski centar, prihvatna stanica, kućna njega i pomoć u kući i drugi poslovi iz oblasti socijalne, dječije i porodične zaštite, u zavisnosti od materijalnih mogućnosti Centra.

Poslove iz prethodnog stava obavijaju i vode stručni radnici, i to: socijalni radnici, pedagog-psiholog, pravnik i drugi stručni radnici.

Član 10.

Osnov cjelokupne realizacije radnih zadataka i organizacije strčunog rada u Centru jeste timski rad koji se manifestuje kroz stručni tim. Nadležnost Stručnog tima određena je Pravilima JU Centra.

IV SISTEMATIZACIJA POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

Član 11.

Sistematizacija poslova i radnih zadataka doprinosi unapređenju organizacije rada u Centru s ciljem:

-da se izvrši pravilniji raspored zaposlenika s obzirom na zadatke i poslove Centra,

-da se obezbjedi pravilniji raspored zaposlenika s obzirom na stručne i druge sposobnosti zaposlenika u procesu rada Centra,

-da se obezbjedi racionalnost poslovanja i obavijanja raznovrsnih zadataka,

-da se obezbjedi potpunija odgovornost zaposlenika u izvršavanju poslova i radnih zadataka.

Član 12.

S obzirom na djelatnost Centra vrstu i obim poslova i radnih zadataka, u Centru se utvrđuje sistem poslova i radnih zadataka kao stalan sadžraj rada jednog iii više zaposlenika izvršilaca.

Član 13.

Za obavijanje poslova i radnih zadataka iz prethodnog člana zaposlenici moraju ispunjavati opće i posebne uslove u sticanju svojstva zaposlenika JU Centra za socijalni rad.

Opći uslovi za obavijanje poslova i radnih zadataka u propisani Zakonom o radu.

Član 14.

Posebni uslovi za rad na određenim poslovima utvrđuju se prema vrsti, specifičnosti i složenosti pojedinih poslova.

Član 15.

Posebni uslovi u smislu č1. 14. podrazumijevaju se:

-Stručna sprema određenog zanimanja odnosno-smjera,

-radno iskustvo na povjerenim poslovima,

-sposobnost za obavijanje određenih poslova i zadataka.

Član 16.

Zaposlenik raspoređen na određene poslove i radne zadatke obavlja iste u skladu sa ovim Pravilnikom i odgovoran je za njihovo kvalitetno i blagovremeno izvršavanje.

Član 17.

Obav1jane istih poslova i radnih zadataka može biti povjereno većem broju izvrilaca zavisno od obima.

Ako iste poslove obavlja više zaposlenika — izvrilaca poslovi se vrše prema rasporedu koje utvrđuje dircktor Centra.

Član 18.

Broj izvrilaca poslova i radnih zadataka utvrđuje se ovim Pravilnikom i godišnjim Planom i programom rada Centra.

Godinjim Planom i programom rada i broja kadrova Centra može se utvrditi i veći broj izvršilaca po pojedinim poslovima i radnim zadacima za zasnivanje svojstva zaposlenika na odredeno i neodređeno radno vrijeme kao i za rad sa nepunirn radnim vremenom.

V OPIS POSLOVA ODNOSNO RADNIH ZADATAKA

Član 19.

Za svaki posao sistemalizovan u ovom Pravilniku utvrduje se odgovarajući opis.

U okviru posla iskazuju se radni zadaci koji se obavljaju u okviru tog posla kao trajne aktivnosti jednog iii više zaposlenika.

VI RASPOREĐIVANJE ZAPOSLENIKA

Član 20.

Na poslove odnosno radne zadatke sistematizovane ovim Pravilnikom može biti primljen odnosno raspoređen zaposlenik koji pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava i posebne uslove utvrđene Zakonom i ovim Pravilnikom.

Član 21.

Na poslovima odnosno radnim zadacima može biti primijen odnosno raspoređen zaposlenik koji je po zakonu oslobođen polaganja stručnog ispita kao i zaposlenik bez položenog stručnog ispita pod uslovom da u roku od jedne godine od dana prijema položi stručni ispit.

Rok iz prethodnog stava produžava se u opravdanim slučajevima (bolest, porodiljsko bolovanje, vojna vježba i slično), za onoliko vremena koliko je zaposlenik bio spriječn da polaže stručni ispit, ali najduže do 3 mjeseca od dana prestanka okolnosti zbog kojih je zaposlenik bio spriječen da polaže stručni ispit.

Zaposleniku koji u roku iz prethodnog stava ne položi stručni ispit prestaje radni odnos danom iseka tog roka.

VII PRIJEM PRIPRAVNIKA

Član 22.

Centar može zaključiti ugovor o obavijanju pripravničkog staža sa pripravnikom na onoliko vremena koliko traje pripravnički staž propisan za zanimanje na koje se odnosi. Ugovor se zaključuje u pisanoj formi.

Kopiju ugovora Centar dostavija nadležnoj službi za zapošljavanje u roku od pet dana od dana njegovog zaključivanja radi evidencije i kontrole.

Pripravnikom se smatra lice sa završenom srednjom iii višom školom, odnosno fakultetom koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju, a koje je, prema zakonu, obavezno položiti stručni ispit iii mu je za rad u zanimanju potrebno prethodno radno iskustvo.

U roku obavljanja pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na novčanu naknadu u iznosu najmanje 80% od plaće koju bi, u skladu sa svojom stručnom spremom, ostvarivao kao zaposlenik Centra.

Centar osigurava pripravnika za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Pripravnik ima pravo na odmor u toku radnog dana, dnevni odmor između dva uzastopna radna dana i sedmični odmor.

Nakon isteka za pripravnički staž pripravnik polaže stručni ispit.

Stručni ispit se polaže pred Komisijom koju imenuje Direktor ove Ustanove.

Član 23.

Komisija za polaganje stručnog ispita se sastoji od tri člana, koji moraju imati najmanje onaj stepen stručne spreme koju ima i pripravnik.

Član 24.

Pripravniku koji je položio stručni ispit izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Član 25.

Ugovor o radu na određeno vrijeme zaključen s pripravnikom prestaje da važi istekom vremena za koji je zaključen.

Član 26.

Pripravnik za kojeg je utvrđeno da je uspješno obavio pripravnički staž raspoređuje se na radno mjesto za koje se osposobio u toku pripravničkog staža.

Član 27.

Ako je stručni ispit iii radno iskustvo utvrđeno Zakonom iii Pravilnikom o radu, uvjet za obavljanje poslova određenog zanimanja, Centar može lice koje završi školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad).

Ugovor sa volonterom zaključuje se u pisanoj formi. Kopiju ugovora Centar dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora radi evidencije i kontrole.

Volonterski rad može trajati onoliko vremena koliko je propisano trajanje osposobijavanja, prema Zakonu, za određeno zanimanje.

Trajanje volonterskog rada iz stava 3. ovog člana računa se u pripravnički staž i radno iskustvo kao uvjet za rad na određenim radnim mjestima iii za polaganje stručnog ispita.

Volonter ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to utvrdeno propisima za nezaposlena lica.

Radi osiguranja za slučaj povrede na radu iii profesionalne bolesti, Centar plaća nadležnoj službi za zapošljavanje 35% od najniže plaće za svakog volontera.

Volonter ima pravo na odmor u toku radnog dana, dnevni odmor izmedu dva uzastopna radna dana i sedmični odmor.

VIII OPIS I POPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA KOJI SE OBAVLJAJU U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD TEANJ

1. POSLOVI DIREKTORA CENTRA

Član 28.

Poslovi, dužnosti, prava i obaveze direktora utvrduju se Pravilima JU Centra za socijalni rad.

2. POSLOVI SOCIJALNOG RADNIKA

Član 29.

Socijalni radnik

-obavlja stručne poslove socijalnog rada u oblasti porodično pravne zaštite,i socijalne zaštite

-pruža usluge maloijetnim i odraslim osobama kojima je potrebna porodično pravna zaštita, iii se nađu u stanju socijalne potrebe, primjenjujući odredbe Porodičnog zakona, Zakona o socijalnoj zaštiti, Zakona o nasilju i ravrnopravnosti spolova.

2.1.) Dijagnostika obrade slučaja

-prijem obavještenja o slučaju i upoznavanje sa zahtjevom

-upoznavanje sa flovirn predmetom i proučavanje spisa,

-pozivanje stranke (pismeno iii usmeno)

-neposredni socioanamnestički rad sa licima u stanju socijalne potrebe i rad sa članovima porodice u cilju utvrđivanja općih podataka, socio-ekonomskih podataka, porodičnog stanja, zdravstvenog stanja, okolnosti prenatalnog i posnatalnog razvoja, manifestacija nastanka i razvoja problema,

-provjera životnih uslova korisnika socijalne zaštite i članova porodice u cilju ostvarivanja socijalnih prava(materijalna i dr. pomoć),

-posjeta porodici.

-neposrdni rad sa licima u stanju socijalne potrebe i članova porodice u cilju kompletnog ispitivanja psiho-socijalnih komponenti ličnosti

(pažnja, pamćenje, karakter, socijalne slabosti, sposobnosti za učenje, obrazovnog nivoa, moralno vaspitanje, porodično vaspitanje, poteškoće u vaspitno obrazovnom razvoju djeteta, prilagođenost djeteta novoj sredini poslije razvoda braka, drugoj porodici, usklađenost roditeija i djece), putem uključivanja u rad sa licem iii porodicom ostalih stručnih radnika Centra (timski rad).

-usmena rasprava,

-konsultacija sa saradnicima u Centru i drugim institucijama.

-saradnja i konsultacija sa mjesnim zajednicama, školama, MUP-om, sudskim institucijama, općinom, nevladinim organizacijama,zdravstvenim ustanovama i dr.

-izrada izvještaja socijalnih anamneza, mišljenja, preporuka, dopisa i sl.

-učešće u radu stručnog tima

-izrada socijalne anamneze sa prijedlogom

2.2.) Tretman i druge usluge

-Savjetovanje korisnika socijalne zaštite primjenom psiho-socijalne terapije, i drugih metoda stručnog socijalnog rada,

-vrši informativno-edukativni rad u cilju osposobljavanja roditelja-staratelja ili hranitelja za pravilno vaspitno djelovanje,

-pruža pomoć klijentu u pisanju pismenih podnesaka,

-prisustovanje sudskom pretresu, prema odredbama Porodičnog zakona, Krivičnog zakona, Zakona o prekrajima,

-odvođenje lica u ustanove socijalne zaštite i druge porodice,

-posjete licima smještenim u socijalnim ustanovama, domovima i drugim porodicama,

-popis i procjena mirnovine korisnika,

-sačinjavanje starateljskog izvještaja,

2.3.) Rad na organizovanju socijalne zaštite

-pružanje stručne pomoći službama socijalne zaštite u mjesnim zajednicama i drugim organizacijama i institucijama,

-učešće u radu radnih grupa, timova, humanitarnih organizacija i udruženja i pružanje pomoći istima,

-prisustvovanje radnim sastancima izvan Centra u svojstvu stručnog radnika.

SOCIJAIJNA ZAŠTITA

1.) Vodi postupak ostvarivanja prava na stalnu socijalnu pomoć,

-Prilikom vođenja postupka:(vrši snimanje socio-ekonomskih i porodičnih prilika podnosioca zahtjeva za stalnu novčanu pomoć odlaskom u porodicu, vrši izradu socijalne anamneze sa prijedlogom mjera, prikuplja dokumentaciju propisanu zakonom o socijalnoj zaštiti i donosi rješenje o prvostepenom postupku.),

-priprema i vrši obradu potencijalnog korisnika za ljekarsku komisiju radi ocjene radne Sposobnosti.

-provjerava životne uslove korisnika stalne socijalne pomoći-revizija,

-vodi evidenciju i dokumentaciju o radu na slučaju

2.) Vodi postupak ostvarivanja prava na jednokratne i privremene socijalne pomoći u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti

-učestvuje u radu stručnog tima prilikom odlučivanja o dodjeli jednokratne novčane pomoći,

-savjetuje korisnike i sarađuje sa Mjesnom zajednicom,

-kod ostvarivanja prava na ostale oblike pomoaći odlazi u porodicu i vrši izradu socio-anamnestičkih podataka sa prijedlogom mjera,

-vodi postupak prikupjanja dokumentacije i donosi rješenja za jednokratne i privremene pomoći,

-U saradnji sa Mjesnom zajednicom, NVO i Općinom, radi na rješavanju socijalnih i stambenih prilika pojedinca i porodice.

3.) Ostali oblici pomoći

-pruža pomoć licima kod školovanja i osposobijavanja za rad,

-pruža pomoć pri zapošljavanju korisnika i drugih lica u stanju soc. potrebe,

-predlaže mjre i oblike socijalne zaštite za sva lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe,

-pruža pomoć psihički oboljelim licima u ostvarivanju prava iz PIO, zdravstvene i druge zaštite,

-pruža pomoć u nabavci udžbenika, odjeće, obuće i ishrane – djeci i odraslim koji se nalaze u stanju socijalne potrebe,

-kod ostvarivanja prava na ostale oblike pomoći odlazi u porodicu i vrši izradu socioanamnestičkih podataka sa prijedlogom mjera,

-pruža pomoć kod upućivanja djece, korisnika i lica u stanju socijalne potrebe, na odmor i ijetovanje.

4.) Vrši poslove i zadatke u oblasti rješavanja pitanja djece ugržoene porodičnim prilikama (smjšetaj u hraniteljsku porodicu i regulisanje prava na naknadu za smještaj)

-radi na otkrivanju maloljetnih lica bez roditeljskog staranja i djece napuštene od strane roditeija,

-odlazi u porodicu, vrši dijagnostiku i socio-anamnestiku obradu slučaja,

-izradjuje socijalnu anamnezu, sa prijedlogom mjera,

-radi na pronalaženju i izboru hraniteljske porodice,

-radi na pripremi porodice i djece za smještaj,

-pruža pomoć hraniteljskoj porodici u ostvarivanju njene funkcije, i radi sa roditeijima na održavanju ernotivnih veza sa djetetom,

-priprema roditeije za prihvat djece iz hraniteljske porodice,

-vrši neposredno starateljstvo i nadzor nad djecom izdvojenorn iz biološke porodice,

-vodi brigu o životu, zdrav1ju, školovanju i osposobljavanju za rad djece bez roditeljskog staranja i djece napuštene od strane roditeija,

-vodi postupak kod ostvarivanja prava na naknadu smjšetaja, a po propisima Zakona o socijalnoj zaštiti,

-sarađuje sa školama i drugim ustanovama.

5.) Vodi postupak smještaja odraslih lica bez porodičnog staranja u drugu porodicu primjenjujući odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti, i Porodičnog zakona.

-vodi postupak smještaja u ustanove socijalne zaštite i domove, odraslih i maloljetnih lica, duševno oboljelih lica i djece sa posebnim potrebama.

-vrši prijem i obavještavanje o slučaju, i poziva stranke,

-radi na neposrednom socio-amnestičkom radu sa licima i članovima njihove porodice,

-odlazak u porodicu radi prikupijanja podataka i izrade socijalne anamneze,

-radi na iznalaženju adekvatnog smještaja-ustanove,

-vrši korespodenciju sa ustanovom i drugim relevantnim organima, a u vezi sa obradom slučaja, i radi na pribavljanju saglasnosti za smjšetaj kod Ministarstva za rad i socijalnu politiku,

-prikuplja i drugu dokumentaciju propisanu zakonom o socijalnoj zaštiti,

-konsultuje se sa saradnicima drugih službi i organa (multidisciplinarni rad),i učestvuje u radu Stručnog tima,

-izrada rješenja o smještaju u prvostepenom postupku,

-vrši kontinuirani rad sa porodicom i ustanovom, putem pismenih izvještaja i posjeta ustanovama i domovima.

-vrši neposredo starateljstvo i nadzor nad licima smještenim u ustanove, i domove,

-vrši i druge stručne poslove vezane za smještaj djece i odraslih lica.

PORODIČNO PRAVNA ZAŠTITA

STARATELJSTVO

-prijem i oavještenje o slučaju (upoznavanje sa zahtjevom),

-pozivanje stranaka pismeno ili usmeno,

-uzimanje izjave na zapisnik, saglasnost potencijalnog staraoca,

-usmene rasprave,

-konsultacija sa saradnicima u Centru,

-konsultacija sa saradnicima iz drugih djelatnosti,

-odlazak u porodicu, kod srodnika ili kod susjeda, lica koje se nalazi pod starateljstvom.

-odlazak Mjesnu zajednicu, sud, školu i dr.,

-izrada sociialne ananmeze, s prijedlogom staraoca i drugih mjera,

-učešće u radu stručnog tima,

-dopisi u vezi sa obradom slučaja,

-savjetovanje korisnika, i staraoca,

-neposredan socio-anamnestički rad sa licem i članovima porodice lica koje se nalazi pod starateljstvorn radi utvrđivanja općih i identifikacionih podataka, porodičnog stanja, zdravstvenog stanja, manifestacija i nastanka razvoja problema.

-raspolaže imovinom štićenika u slučajevima neposrednog starateljstva uz saglasnost stručnog tima

-vrši iicitaciju, davanje u zakup, polaganje novca na štednju i slično, u slučajevima neposrednog starateljstva,

-učestuje u popisu i procjeni imovine lica stavljenih pod starateljstvo sa članovima Komisije,

-pruža staiaocima stručnu pomoć u ostvarivanju određenih prava koje staraoc nije u mogućnosti da izvrši,

-daje prijedlog pravniku o licima koja se postavljaju za staraoca u posebnim slučajevima kod prijevremenog i stalnog starateljstva za maloljetna i punoljetna lica, daje prijedlog za razrješenje staraoca dužnosti kad to zatraži staralac, ili zbog zanemarivanja i zioupotrebe prava staraoca,

-vrši smještaj lica pod starateljstvom u Ustanove socijalne zaštite iii druge porodice.

USVOJENJE

-Upoznaje sa podnosiocem zahtjeva, uzima izjavu na zapisnik, i konsultuje se sa saracimcima,

-neposredno radi na provjeri socio-amnestičkih podataka kako sa biološkim roditeijima tako i sa članovima njihove porodice, i srodnicima, a u cilju utvrđivanja općih i identifikacionih podataka, socio—ekonomskih podataka, podataka porodičnog, zdravstvenog stanja i dr.,

-kontinuirano prati biološkog roditelja iii roditelje, i porodice u periodu do usvojenja,

-izrađuje Socijalne anamneze sa prijedlogom mjera.

-učestvuje u radu stručnog tima,

-sarađuje sa ostalim stručnjacima i službama van Centra za socijalni rad,

-permanentno radi na praćenju adaptivnog perioda djeteta koje je smješteno u porodicu potencijalnih usvojitelja,

-savjetodavno radi sa potencijalnim usvojiteljima, kao i sa biološkim roditeijima,

-zahtijeva pismeni izvještaj od potencijalnih usvojitelja o razvoju i napredovanju djeteta.

RAD SA RAZVEDENIM RODITELJIMA, RODITELJIMA U BRAKORAZVODNOM SPORU I RODITELJIMA SA POREMEĆENIM ODNOSIMA

-Otkriva porodice sa poremećenim bračnim i porodičnim odnosima,

-individualnim i timskim radom pruža pomoć na saniranju bračnih i porodičnih odnosa,

-po zahtjevu suda prisustvuje ročištima u brakorazvodnom sporu, učestuje u sudskom postupku, podnosi prijedloge i preduzima druge radnje u postupku, radi zaštite prava i interesa djeteta,

-prikuplja podatke o ličnim, porodičnim i imovinskim prilikama djeteta i stranaka u postupku kada sud smatra daje to potrebno za donošenje odluke,

-daje prijedlog pravniku u postupku donošenja rješenja roditeljskog staranja, izdržavanja i kontakata djece i roditelja prije razvoda braka,

-daje prijedlog pravniku za određivanje stalnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava i dužnosti u pogledu zaštite djeteta kad za to postoje opravdani razlozi djece,

-daje prijedlog pravniku za pokretanje postupka oduzimanja roditeljskog prava, i prava roditeiju da živi sa djecom, kada utvrdi da su roditeiji grubo zanemarili brigu o djeci, ili ih napustili na duži period,

-daje prijedlog pravniku za podnošenje krivične prijave protiv roditelja zbog zanemarivanja i zlostavijanja djece,

-daje prijedlog pravniku za pokretanje postupka produženja roditeljskog staranja nad djecom,

-daje stručno mišljenje sudu za sklapanje braka maloljetnih lica,

-vodi postupak utvrđivanja očinstva, materinstva, i upisivanja djeteta u matične knjige rođenih u saradnji sa matičnim uredom, MUP-om, i sudom,

-učestuje u vanparničnim sudskim postupcima kada se radi o zakonskom izdržavanju djece i bračnog druga, u postupku određivanja načina viđanja i kontaktiranja djece sa roditeljima i srodnicima, kod oduzimanja poslovne sposobnosti i dr.,

-učestvuje u postupku zaštite od nasilničkog ponašanja u porodici,

-prijavljuje i pokreće postupak protiv nasilnog lica u saradnji sa tužilaštvom, sudom, MUP-om, Dom zdravlja, školom i dr., a shodno Zakonu o nasilju u porodici, Zakonu o ravnopravnosti spolova i drugim propisima koji štite porodicu,

-vodi evidenciju lica pod starateljstvom, djece bez roditeljskog staranja, evidenciju i dosije usvojenja, vodi evidenciju razvedenih brakova i djece iz tih brakova,

-vodi evidenciju izrečenih sudskih presuda i sporazuma po pitanju izdržavanja malodobnc djece, i djece kod kojih je produženo roditeljsko pravo,

-obavlja poslove dežurstva na osnovu mjesečnog rasporeda,

-vodi interne evidencije iz djelokruga opisanih poslova,

-socijalni radnici za potrebe direktora vode evidencije i analitičke procjene iz oblasti socijalne zaštite. prema opisanim poslovima,

-obavlja i druge poslove i radne zadatke koje dobije od direktora Centra.