JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TEŠANJ
Kralja Tvrtka bb
74260 Tešanj
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (0)32 656-350;
Fax: +387 (0)32 650 205;

Žiro-račun:
101 160 00000904 59 kod PBS Filijala Tešanj;
ID broj: 4218242160002;
Por. broj: 05001975;
Ozn. sud. reg. US/I-2/96, Reg. ul. I/14 kod Višeg suda Doboj

Mapa grada Tešnja

mapa-tesanj