JU Centar za socijalni rad Tešanj je institucija sa javnim ovlaštenjem koja pruža kvalitetne usluge socijalnog rada i utiče na unapredjenje socijalne i porodične zaštite na području općine Tešan j.

Centar za socijalni rad Tešanj osnovan je 18.03.1982.godine,a na osnovu Odluke Skupštine Samoupravne interesne zajednice za socijalnu i dječiju zaštitu Tešanj (broj:02-530-35/02).Na temelju navedene Odluke dana 7.04.1982.godine,u Sudu udruženog rada Doboj izvršena je registracija Radne organizacije Centra za socijalni rad Tešanj (broj;U/I-101/82).

Istim rješenjem odredjeno je lice za zastupanje Centra bez ograničenja, u ličnosti Hasan Subašić po struci socijalni radnik.

Gosp.Hasan Subašić se na poziciji Direktora Centra zadržao se sve do 1995.godine.

Djelatnost Centra bila je :socijalna zaštita,porodična zaštita,dječija zaštita i stručni socijalni rad u organizacijama i zajednicama na području općine Tešanj.

Djelatnost Centra provodjena je u skladu sa Zakonom o socijanoj zaštiti,propisima koji su donešeni na osnovu Zakona i drugim odlukama.

Na osnovu samoupravnog sporazuma o promjenama u organizovanju radnih organizacija zaključenog dana 07.04.1987.godine,izvršena je transormacija kojom je 01.07.1987.godine u sastav RO Centar za socijalni rad Tešanj ušla RO za konbinovano predškolsko obrazovanje i vaspitanje u Tešnju,kao organizaciona jedinica Deječije obdanište..

Dana 08.07.1987.godine u Osnovnom sudu udruženog rada u Doboj registrovana je pod novim imenom i sa proširenom djelatnošću RO „Centar za socijalni rad i zaštitu djece predškolsjkog uzrasta“,sa potpunom odgovornošću.Tešanj ul.Osmana Pobrića bb.

U takvom obliku Centar je funkcionisao sve do početka ratnih dejstava.Tokom rata organizaciona jedinica „Dječije obdanište“u potpunosti je prestala sa radom, a socijalna zaštita provodila se sporadično i povremeno.

Odlukom Prijelaznog općinskog vijeća d 06.03.1996.godine obnovljen je rad Centra,koji od tog momenta, formalno, egzistira kao Javna ustanova Centar za socijalni rad,sa istovjetnim djelatnostima kao i prije 1992.godine,stim da obdanište nije stavljeno u funkciju.

Odlukom općinskog vijeća o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača JU Centar za socijalni rad Tešanj od 24.05.2006.godine,brisana je djelatnost predškolski odgoj i obrazovanje,a dodano zbrinjavanje socijalno-ugroženih porodica u socijalnom naselju „Logobare“.

JU Centar za socijalni rad Tešanj u svom vlasništvu posjeduje:

Zemljište i zgradu Centra koja je locirana u ul.Kralja Tvrtka bb.“Zvečaj“ Tešanj.

centar

Zemljište i zgrada Dječijeg obdaništa locirana u ul.Osmana Pobrića bb.

Zgrada Obdaništa

obdaniste

Zgrada Dječijeg obdaništa je,skoro u cjelosti stavljena na raspolaganje drugim Ustanovama : Općoj biblioteci Tešanj i Dječijem obdaništu,registrovanom kao privatna ustanova zatim Udruženjimu slijepih i slabovidnih lica i Crvenom polumjesecu općine Tešanj.Obdaništu je prostor izdat pod zakup, a ostalim bez naknade.

Centar za socijalni rad u svom vlasništvu posjeduje i nekretnine (zemljište) koje su naslijedjene po osnovu darovnih ugovora o izdržavanju i zbrinjavanju lica.

Na jednoj od tih parcela izgradjeno je socijalno naselje „Logobare“ koje ima svrhu zbrinjavanja socijalno-ugroženjih porodica.
Radi se o šest manjih objekata u kojim borave isključivo socijalno-ugrožene porodice.

logobare