Cilj JU Centra za socijalni rad Tešanj je da:

 • Svim gradjanima općine Tešanj, koji se nadju u stanju potrebe za odgovarajućom mjerom,uslugom i oblikom socijalne i porodične zaštite, obezbijedi da pod jednakim uvjetima,a u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima ostvare svoje prava.
 • Svim gradjanima obezbijedi dostupne informacije o pravima,mjerama,uslugama i oblicima socijalne i porodične zaštite.
 • Djelovanjem na terenu kroz: rad u Mjesnim zajednicama,saradnju sa školama,zdravstvenim ustanovama,Centrom za mentalno zdravlje,nevladinim sektorom,prikupljati informacije o osobama koje se iz zdravstvenih ili nekih drugih razloga nisu u mogućnosti obratiti za pomoć Centru u cilju njihove zaštite,
 • Obezbijediti hitnost u postupanju po zahtjevima gradjana za ostvarivanje prava na odredjene oblike zaštite,ali i hitnost u pružanju mjera i usluga propisanih zakonskim i podzakonskim aktima kojima je definisana nadležnost Centra.

Zadaci Centra obzirom na njegovu djelatnost i nadležnost utvrdjeni su u nizu zakonskih i podzakonskih akata, pa je ilustracije radi moguće nabrojati samo osnovne:

 • pružanje pomoći pojedincu i grupama koji su se našli u stanju socijalne potrebe, zaštita djece bez roditeljskog staranja regulisanjem odgovarajućih oblika,mjera i usluga socijalne i porodične zaštite
 • Zaštita djece ometene u psihičkom i fizičkom razvoju, otkrivanjem, ocjenom, razvrstavanjem, ove djece i njihovim uključivanjem u specijalno školovanje i rehabilitaciju
 • Realizacija poslova zaštite porodice i pružanje pomoći u savladavanju i prevazilaženju izraženih konfliktnih stanja u braku i porodici
 • Pružanje savjeta roditeljima po pitanju vezanim za prava i dužnosti roditelja i djece
 • Pružanje pomoći roditeljima u sredjivanju njihovih socijalnih, materijalnih i ličnih odnosa, ako to interesi djece budu zahtjevali
 • Vršenje nadzora nad ostvarivanjem roditeljskog staranja u svim slučajevima gdje će to biti neophodno, a na osnovu odgovarajućeg programa
 • Davanje mišljenja sudu u postupcima oduzimanja i ograničenja roditeljskog staranja
 • Regulisanje starateljstva nad maloljetnicima
 • Regulisanje starateljstva za odraasla lica lišena poslovne sposobnosti
 • Regulisanje poslova starateljstva za posebne slučajeve
 • Provodjenje postupka usvajanja
 • Obrada maloljetnih počinioca krivičnih dijela sa prijedlogom odgojne mjere institucionalnog ili vaninstitucionalnog karaktera, i izvršenje mjere pojačanog nadzora organa starateljstva i mjere pojačanog nadzora roditelja odnosno staratelja
 • Preventivni rad na suzbijanju narkomanije i ostalih socio-patoloških pojava
 • Praćenje korisnika socijalne zaštite,putem potrebne evidencije,odnosno staratelja
 • Realizovanje socio-zaštitnih sadržaja humanitarnih organizacija usmjerenih prema pojedinim kategorijama korisnika socijalne zaštite
 • Realizovanje zadataka vezanih za prikupljanje, evidentiranje, obradu, iskazivanje,prenos i korištenje podataka koji se odnose na socijalnu zaštitu
 • Praćenje i primjenu prava iz socijalne zaštite
 • Zaštita osoba sa duševnim smetnjama
 • Zaštita osoba izloženih nasilju i zlostavljanju u porodici