Postupak za ostvarivanje prava po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata, pokreće se na zahtjev lica kojem je potrebna zaštita ili na zahtjev njegovog zakonskog zastupnika, odnosno člana domaćinstva imenovanog za staratelja.

O pravima utvrđenim Zakonom o socijalnoj zaštiti u prvom stepenu rješava općinski prvostepeni organ, prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.

Prvostepena rješenja kojima se priznaju prava po ovom Zakonu podliježu reviziji koju vrši kantonalno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.