Civilnom žrtvom rata smatra se lice kod kojeg je tokom rata ili neposredne ratne opasnosti, usljed ranjavanja i nekog drugog oblika ratne torture nastupilo oštećenje organizma, što uključuje mentalno oštećenje ili značajno naraušavanje zdravlja ili nestanak ili pogibiju tog lica.

Civilne žrtve rata po Zakonu o socijalnoj zaštiti imaju slijedeća prava:

  • ličnu invalidninu ili mjesečno lično novčano primanje,
  • dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica,
  • ortopedski dodatak,
  • porodičnu invalidninu,
  • zdravstvenu zaštitu,
  • pomoć u troškovima liječenjena i nabavci ortopedskih pomagala,
  • osposobljavanje za rad,
  • prioritetno zapošljavanje,
  • prioritetno stambeno zbrinjavanje,
  • psihološku i pravnu pomoć.