Zaštita porodice sa djecom je osiguranje porodice kroz materijalna i druga davanja, radi pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i njihovom osposobljavanju za samostalan život i rad, u najboljem interesu djeteta.

Osnovna prava porodice sa djecom su:

  • dodatak na djecu,
  • naknada umjesto plaće ženi- majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta,
  • novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu,
  • jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta,
  • pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke- dojilje,
  • posebni psihococijalni tretman bračnih drugova koji žele djecu i trudnica,
  • smještaj djece uz osigurana ishranu u u ustanova predškolskog odgoja,
  • osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja,
  • školarine i stipendije đacima i studentima.