HO „Malteser“ Njemačka

Saradnja sa HO Malteser iz Njemačke počela je u 1996. godine od kada je rad sa pomenutom organizacijom kontinuiran.

Evidentne su vrste pomoći građanima koji se nalaze na evidenciji JU Centra za socijalni rad od strane ove organizacije u ranijim godinama, koje su bile povremenog karaktera.

Projekt „Pomoć djeci bez roditelja“ nastavio se od 1996. godine do danas. Ovim projektom sa zalaganjima i razumijevanju HO „Malteser“, koja posreduje kod njemačkih familija, obuhvaćena su i djca koja se nalaze u teškom materijalnom položaj, a žive sa jednim roditeljem.

U 2009.godini broj djece koja redovno primaju novčane donacije se smanjio , što je uzrokovala cjelokupna ekonomska kriza.

Ilustracije radi na početku 2009. godine 21 dijete koristilo je novčanu naknadu (donaciju) preko HO Malteser , dok se taj broj smanjio na 15 djece.

Ova vrsta pomoći djeci sastoji se od mjesečnog iznosa od 25 E , dvoje djece koristi donaciju u mjesečnom iznosu od 30 E .

Pored novčane naknade određen broj djece koristi povremeno poklone za rođendan , a sva djeca dobiju redovno poklon paketiće povodom praznika – božića.

Ova vrsta podrške djeci od strane familija u Njemačkoj prestaje punoljetstvom , odnosno završetkom redovne srednje škole.

Ukupna novčana davanja po Projektu „ Pomoć djeci bez roditelja“ u 2009.godini iznosila je 5.213.72 E.

Ostale pomoći:

HO Malteser se priključila adaptaciji kuće u slučaju jednog samohranog lica,koji ima status demobilisanog borca Armije BiH. Članovi organizacije su svojim ličnim radom učestvovali adaptaciji objekta – renoviranje krova , dograđivanje verande i sl.

U dva slučaja je doniran građevinski materijal koji se sastojao u lepenci.

Malteser je za djecu koja se nalaze na evidenciji Centra , kao što su djeca sa posebnim potrebama, djeca bez roditeljskog staranja, djeci smještenoj u Domove i hraniteljske porodice djeca iz siromašnih i drugih porodica , donirala 850 paketića koji su podjeljeni od strane službe ovog Centra.

HO „MIR SADA „ Dijon – Francuska

Saradnja sa HO „ MIR SADA“ iz Francuske i JU Centra za socijalni rad Tešanj je uspostavljena 1998.godine .

U 2009.godini pomoć od strane ove HO ogledala se u pomoći sa rabljenom odjećom,obućom, posteljinom kao i pelenama za nepokretne i teško bolesne osobe,koje se nalaze na evidenciji našeg Centra .

HO „MIR SADA“ je takođe okončala predloženi Projekt adaptacije kuće Radeljak Anti iz Cerovca . Obzirom da se radi o dosta maloj organizaciji ,koja uglavnom prikuplja sredstva od članova organizacije predloženi projekt je okončan nakon nepune 2 godine. HO „MIR SADA“ je učestvovala sa novčanim sredstvima .U 2009.godini realiziran je ukupan iznos od 2.911,74 E za adptaciju navedenog objekta ,priključka vode i rješavanje oštećenja električne mreže na objekat

Obzirom na sveukupnu ekonomsku situaciju u našoj zemlji , gdje su socijalna davanja minimalna i ograničena, kao i težak položaj velikog broja djece i porodica , humanitarna pomoć zauzima značajan faktor za ublažavanje stanja socijalne potrebe djece i porodica.

Samim tim ulažu se vanredni napori i zalaganja za ostvarivanje dalje saradnje sa humanitarnim organizacijama.